Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 1-10

Fífá Mɛ Ninɔ Xá Jehovah Byɔ Ðɔ Mǐ Ni Sɔ́ Vǐ Tɔn Jezu Sù

Fífá Mɛ Ninɔ Xá Jehovah Byɔ Ðɔ Mǐ Ni Sɔ́ Vǐ Tɔn Jezu Sù

È ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ è na gbɛ́ wǎn nú Jehovah kpo Jezu kpo

2:1-3

  • È ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ akɔta lɛ kún na yí gbè nú acɛkpikpa Jezu tɔn ó, é nyɔ́ wà ɔ, ye na jɛhun dó yeɖesunɔ tɔn jí

  • Nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ jɛ hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é bo lɛ́ ɖò jijɛ wɛ égbé ɖò ali e gbló ada é ɖé nu

  • Ðɛhan wlantɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ akɔta lɛ bla gbě dó wuvɔ̌, enɛ wɛ nyí ɖɔ linlin yetɔn nyí nǔ yayǎ bo kún na jɛnu ó

Mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ Axɔsu yí ami dó ɖè Jehovah tɔn sù lɛ é kɛɖɛ wɛ na gán

2:8-12

  • È na sú kún dó nú mɛ e klán gbè xá Axɔsu Mɛsiya ɔ lɛ é bǐ

  • Gbɔn Vǐ ɔ, Jezu, sísɔ́ sù gblamɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ sixu mɔ ayijayǐ kpo fífá kpo