Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nùxwásun 2-8

JƆBU 38-42

Nùxwásun 2-8
 • Han 63 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ðɛxixo Dó Mɛ Ðevo lɛ Tamɛ Nɔ Nyɔ́ Jehovah Nukúnmɛ”: (Cɛju 10)

  • Jɔb 42:7, 8—Jehovah byɔ Jɔbu ɖɔ é ni xoɖɛ dó Elifazi, Biludadi, kpo Sofáa kpo tamɛ (w13-EG 15/6 21 akpá. 17; w98-EG 1/5 30 akpá. 3-6)

  • Jɔb 42:10—Jehovah vɔ́ ninɔmɛ Jɔbu tɔn blóɖó hwenu e é xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ gudo é (w98-EG 1/5 31 akpá. 3)

  • Jɔb 42:10-17—Jehovah dó nú Jɔbu tawun ɖó nùɖiɖi tɔn kpo didɛ tɔn kpo wu (w94-F 15/11 20 akpá. 19-20)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jɔb 38:4-7—Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “sunví zǎnzǎn tɔn lɛ”? Etɛ mǐ ka tuùn dó ye wu? (bh 97 akpá. 3)

  • Jɔb 42:3-5—Etɛ mǐ ka sixu wà bo mɔ Mawu Jɔbu ɖɔhun? (w15-EG 15/10 8 akpá. 16-17)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jɔb 41:1-26

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bo ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Hwenu e a na ɖò xó ɖɔ dó alokan alǒ tablɛti zinzan jí wɛ é ɔ, ɖɔ “Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É” sín xó klewun. Flín kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni nɔ ɖó gbè azɔn nabi e ye xlɛ́ video mɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é tɔn ɖò sun ɖokpo ɖokpo mɛ. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 60

 • A Ka Ðò JW Library ɔ Zán Wɛ À?(Cɛju 15) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ cɛju atɔ́ɔ́n tɔn ɖé kpo dó xota ɔ jí. Enɛ gudo hǔn, xò video “JW Library” Zán Jí ɔ lobo ɖɔ xó d’eji klewun. Lɛ̌vɔ wà nǔ ɖokpo ɔ nú video Yǐ Wema lɛ Bo Tò kpo Tò Lee Nùxixa ɔ Na Nɔ Yì Ðó É kpo. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ e kpéwú lɛ é bǐ ɖɔ ye ni yí tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn JW Library ɔ kpo wema lɛ kpo dó alokan alǒ tablɛti yetɔn lɛ jí cobonu è na ɖɔ xó dó xota “Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É” jí ɖò aklunɔzán gbla azǎn 16 Nùxwásun tɔn ɔ mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 14 akpá. 14-22, vɔ̌gbɔnji

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo

 • Han 77 kpo Ðɛ Kpo