Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nyi Alɔ nú Nǔwiwa Gbɛ̀ ɔ Tɔn lɛ Hwenu E A Ðò Nǔ Sɔ́ nú Alɔwliwli Wɛ É

Nyi Alɔ nú Nǔwiwa Gbɛ̀ ɔ Tɔn lɛ Hwenu E A Ðò Nǔ Sɔ́ nú Alɔwliwli Wɛ É

Klisanwun sunnu kpo nyɔnu kpo e ɖò nǔ sɔ́ nú alɔwliwli yetɔn wɛ lɛ é ɖó na wá gbeta gegě kɔn. È sixu gbidí kɔ nú ye ɖɔ ye ni wlí alɔ ɔ bonu tò ni ké, lee mɛ lɛ nɔ bló gbɔn ɖò xá yetɔn mɛ é. Xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ kpo hagbɛ̌ xwédo tɔn lɛ kpo sixu ɖɔ linlin yeɖesunɔ tɔn lɛ dó lee alɔwliwli ɔ ɖó na yì gbɔn é wu. Nǔgbododó Biblu tɔn tɛ lɛ ka na d’alɔ asú kpo asì kpo ɖé, bɔ ye na sɔnǔ nú azǎn bǔnɔ enɛ ɖò ali ɖé nu, bo na kpó ɖò ayixa mímɛ́ ɖó wɛ, lobo ka na lɛ́ ɖu fɛn ǎ?

KPƆ́N VIDEO ALƆWLIWLI ÐĚÐEE NƆ KPA SUSU NÚ JEHOVAH É Ɔ, BO NA XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nǔgbododó Biblu tɔn e bɔ d’ewu lɛ é ka d’alɔ José kpo Juli kpo gbɔn?

  • Etɛwu asú kpo asì kpo ɔ ka ɖó na sɔ́ nɔví sunnu Klisanwun e zin ɖò gbigbɔ lixo é ɖé b’ɛ na nyí “nǔɖuɖumatɔ́ lɛ sín gǎn”?—Jn 2:9, 10.

  • Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu gbeta mɛɖesunɔ tɔn ɖěɖee kɔn José kpo Juli kpo wá lɛ é ka sín?

  • Mɛ̌ ka na wá gbeta gudogudo tɔn lɛ kɔn dó lee alɔwliwli ɔ kpo jonɔyiyi ɔ kpo na yì gbɔn é wu?​—w06 15/10 25 akpá. 10.