Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NǓÐEXLƐ́MƐ 4-6

Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ E Ðò Wezun Jí lɛ É

Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ E Ðò Wezun Jí lɛ É

6:2, 4-6, 8

Jezu “ɖidó mɛ ko ɖu ɖ’eji ɖɔhun,” gbɔn ahwan funfun xá Satáan kpo awoví tɔn lɛ kpo ɖò jixwé kpo ye ginglɔ́n ɖó ayikúngban ɔ jí kpo gblamɛ. Jezu kpó ɖò ahwan jɛ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ jí wɛ, gbɔn alɔ didó ye kpo xɛ nyinya ɖò ye jí ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ kpo gblamɛ. É na “ɖu ɖ’eji” hwenu e é na ɖó nǔ wezun e kan wɛ sɔ́xátɔ́ atɔn ɖě lɛ e kpò é ɖè é nu ɖò Haamagedɔni é, enɛ gudo ɔ, é na ɖeɖɛ nǔ e wezun kínkán yetɔn jì lɛ é.