Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 JAAN 1-13; 3 JAAN 1-14JUDI 1-25

Mǐ Ðó Na Dó Gǎn Bá Nɔ Nǔgbo ɔ Mɛ

Mǐ Ðó Na Dó Gǎn Bá Nɔ Nǔgbo ɔ Mɛ

Ju 3

Jezu gb’akpá nú mɛ ɖɔ: “Mi dó gǎn, bo gbɔn hɔn kpɛví ɔ nu.” (Lk 13:24) Xó Jezu tɔn xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na xò kan tawun bonu nǔ mǐtɔn na dó nyɔ́ Mawu nukúnmɛ. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Jezu sín nɔví Judi b’ɛ wlan nǔ ɖokpo ɔ, é ɖɔ: “Fun ahwan nú nǔɖiɖi.” Nǔ elɔ lɛ e bɔ d’ewu é wiwa byɔ gǎndidó:

  • Hɔn nú agalilɛ.—Ju 6, 7

  • Ðǒ sísí nú mɛ e ɖò tɛn acɛkpikpa tɔn mɛ lɛ é.—Ju 8, 9

  • Ðeji dó “nǔɖiɖi mímɛ́ titewungbe” ɔ, é wɛ nyí nǔkplɔnmɛ Klisanwun tɔn lɛ wu syɛnsyɛn.—Ju 20, 21