Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MICÉE 1-7

Etɛ Jehovah ka Byɔ Ðò Mǐ Sí?

Etɛ Jehovah ka Byɔ Ðò Mǐ Sí?

6:6-8

Jehovah tuùn dogbó mǐtɔn lɛ bo nɔ byɔ nǔ gègě ɖò mǐ sí zɛ ee mǐ sixu na é wu kpɔ́n gbeɖé ǎ. Ðò Mawu nukúnmɛ ɔ, kancica e mǐ ɖó xá nɔví mǐtɔn lɛ é nyí akpáxwé taji ɖé ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. Enyi mǐ jló ɖɔ Jehovah ni yí gbè nú vɔsisa mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ wà nǔ xá nɔví mǐtɔn lɛ kpo wanyiyi kpo kpodo sísí kpan.