Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐXÓ 27-31

Biblu Tinmɛ Nǔ E Asì Jɔ Asì ɖé Nyí É

Biblu Tinmɛ Nǔ E Asì Jɔ Asì ɖé Nyí É

Wɛn titewungbe e Axɔsu Lemuwɛli sín nɔ dó è é wɛ ɖò Nùnywɛxó wemata 31gɔ́ ɔ mɛ. Wě e nùnywɛ kpé b’ɛ ɖè xá ɛ é kplɔ́n ɛ nǔ e é na ɖó nukún ɖò asì jɔ asì ɖé sí é.

È sixu ɖeji dó asì jɔ asì ɖé wu

31:10-12

  • É nɔ ɖɔ linlin tɔn xɔ akwɛ lɛ dó nǔ e kàn xwédo ɔ lɛ é wu, bo ka nɔ hwíhwɛ́ éɖée hwebǐnu

  • Asú tɔn nɔ ɖeji ɖɔ é na wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn, bo nɔ ɖɔ ɖɔ dandan wɛ é ɖó na nɔ mɔ emi cobo wá nǔ bǐ ǎ

Asì jɔ asì ɖé nɔ ván kàn dó azɔ̌ wu

31:13-27

  • É nɔ wà ko nú nǔ, bo nɔ zán gbɛ̀ e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé bonu xwédo tɔn na dó sixu sɔnǔ bo nyɔ́ kpɔ́n, bo jɛ acɔ́, bo na lɛ́ mɔ nǔ ɖu ganji

  • É nɔ ván kàn dó azɔ̌ wu ɖesu, bo nɔ kpɔ́n xwédo tɔn jí zǎn kéze

Asì jɔ asì ɖé nɔ ɖó sísí nú Mawu

31:30

  • É nɔ ɖi xɛsi nú Mawu bo nɔ ba na nyí xɔ́ntɔn tɔn