Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐTƆ́XÓ 1-6

Ðu Azɔ̌ E A Nɔ Jɛ Tagba Bo Nɔ Wà ɔ Sín Gbɛ̀

Ðu Azɔ̌ E A Nɔ Jɛ Tagba Bo Nɔ Wà ɔ Sín Gbɛ̀

Jehovah ba ɖɔ mǐ ni ɖu vivǐ azɔ̌ e mǐ nɔ wà é tɔn, bo kplɔ́n mǐ lee nǔ sixu nyí mɔ̌ gbɔn é. Mɛɖé sixu kplɔ́n bo ɖu vivǐ azɔ̌ e é nɔ wà é tɔn, enyi é nɔ wà lee é jɛxa gbɔn é ɔ nɛ.

A sixu mɔ awǎjijɛ ɖò azɔ̌ e a nɔ wà é mɛ hwenu e a . . .

3:13; 4:6

  • tɛnkpɔn bo ɖó linlin e sɔgbe é d’ewu é

  • lin tamɛ kpɔ́n dó lee azɔ̌ towe na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn é jí é

  • wà nǔ e wu a kpé é bǐ ɖò azɔ̌ towe kɔn, bɔ hwenu e a wá yì xwé é ɔ, a sɔ́ ayi towe bǐ ɖó xwédo towe kpo sinsɛn-biblo towe kpo jí é