Gbexosin-alijitɔ́ lɛ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ dó Tzotzil-Gbè mɛ ɖò Chiapas, Mexique

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Novembre 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpo nugbǒ Biblu tɔn e ɖexlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ ɖò jijɛ wɛ ɖò hwe mǐtɔn nu é ɖé kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Biblu Tinmɛ Nǔ E Asì Jɔ Asì ɖé Nyí É

Jijɔ nɔví nyɔnu e ko wlí alɔ é tɔn tɛ lɛ ka nɔ xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Asú Tɔn ɔ, Gbɛtɔ́ Nukúnɖeji Wɛ; È Nɔ Ðó Sísí N’i”

É nɔ sín asì jɔ asì ɖé wu bɔ asú tɔn nɔ ɖó nyikɔ ɖagbe.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðu Azɔ̌ E A Nɔ Jɛ Tagba Bo Nɔ Wà ɔ Sín Gbɛ̀

Mǐ sixu kplɔ́n bo ɖu vivǐ azɔ̌ e mǐ nɔ wà é tɔn, enyi mǐ nɔ wà lee é jɛxa gbɔn é ɔ nɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? Gbɔn É

Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wema Kplɔ́n Mǐ ɔ sín akpáxwé bunɔ lɛ hwenu e mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛ wɛ é gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Flín Mɛ E Ðó We ɔ Ðò Hwenu E A Kpò Ðò Winnyawinnya Mɛ É”

Nùnywɛtɔ́xó wemata 12gɔ́ ɔ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni gbɔn ali e winnyawinnya hwenu nɔ hun nú mǐ lɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Ma Zé ‘Hɔn Ðaxó’ ɔ Nu Gbingbɔn Dó Nǎ Nǎ Mɛ Ó

A ka sixu nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé ɖi sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

É Jɛxa Ðɔ È Ni Wà Nǔ Ðyɔvǐ Sulamunu ɔ Ðɔhun

Etɛwu ɖyɔvǐ Sulamunu ɔ ka nyí kpɔ́ndéwú nukúnɖeji ɖé nú Jehovah sɛntɔ́ lɛ?