Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ ka nyí linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ?

Wemafɔ: Bǐ 1:28

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é na jɛnu?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é na jɛnu?

Wemafɔ: Eza 55:11

Hweɖevonu: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e linlin Mawu tɔn na jɛnu é?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e linlin Mawu tɔn na jɛnu é?

Wemafɔ: Ðɛ 37:10, 11

Hweɖevonu: Etɛ mǐ ka ɖó na wà, bo na ɖu akpá e Mawu dó lɛ é sín lè?

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN MÍMÁ (23 mars-19 avril):

Mǐ jló na ylɔ́ we wá nǔwiwa taji ɖé tɛnmɛ. Mɛylɔwema towe ɖíe. Ðò vendredi 19 avril ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ lɛ́vɔ ylɔ́ we nú xóɖiɖɔ e è na xwlé mɛ ɖò aklunɔzán gbla e na jɛ nukɔn na é mɛ é, xóta tɔn wɛ nyí: “Dǒ Gǎn Bá Mɔ Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Ɔ!”

Hweɖevonu: Etɛwu Jezu ka kú?