Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 KƆLƐNTINU LƐ 4-6

“Tɔ́n Kpɛví ɖé Wɛ Nɔ Fɔ́n Linfín E È Nya ɔ Bǐ”

“Tɔ́n Kpɛví ɖé Wɛ Nɔ Fɔ́n Linfín E È Nya ɔ Bǐ”

5:1, 2, 5-11, 13

Éɖíe mɛ ɖiɖe sín agun mɛ nɔ hɛn wuvɛ̌ gegě wá è, bɔ etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ é nyí tuto wanyiyi tɔn ɖé?

Mɛ ɖiɖe sín agun mɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ è yí wǎn nú . . .

  • Jehovah gbɔn nyikɔ mímɛ́ tɔn sísɔ́ sù gblamɛ.—1Pi 1:15, 16

  • agun ɔ gbɔn alɔcyɔncyɔn jǐ tɔn bonu nǔ gblégblé ni ma va dó wǔtu tɔn ó gblamɛ.—1Kɔ 5:6

  • nǔwanyidotɔ́ ɔ gbɔn alɔ didó è bonu é na byɔ éɖée mɛ gblamɛ.—Eb 12:11

Nɛ̌ a ka sixu nɔ gudo nú Klisanwun hagbɛ̌ xwédo tɔn mɛ e è ɖè sín agun mɛ é ɖé tɔn lɛ gbɔn?