Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Sín Kpɔ́ndéwú
  • Zǎn adlɛsi hwiɖesunɔ tɔn. Enyi a mɔ ɖɔ é kún na nyí nǔnywɛnú ɖɔ emi ni zán adlɛsi emiɖesunɔ tɔn ó ɔ, a sixu zán Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn tɔn, nú mɛxo agun tɔn lɛ na gbè tɔn we ɔ nɛ. Amɔ̌, a ɖó na zán adlɛsi alaxɔ tɔn GBEÐÉ KPƆ́N Ǎ.

  • Enyi a tuùn mɛ ɔ sín nyikɔ hǔn, zǎn. Enɛ na zɔ́n bɔ mɛ lɛ na mɔ ɖɔ wema sɛ́dó mɛ wɛ a ɖè, a kún ɖò nǔ sà wɛ ó.

  • Ðǒ ayi te dó lee è nɔ wlan nǔ gbɔn é, lee xógbe lɛ nɔ zɔn kpɔ́ gbɔn é kpo fí e wuntun nǔxixa tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo na nɔ é kpo wu. Wema-sɛ́dó-mɛ ɔ ɖó na nyɔ́ kpɔ́n, é ɖó na cí hlinnyɔɔ ǎ. Enyi alɔ wɛ a sɔ́ dó wlan na hǔn, mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ xixa tɔn na bɔwǔ nú mɛ e a sɛ́dó dó é. Xógbe e a na zán lɛ é ɖó na nyí yamakénúnǔ sín xógbe lɛ ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka ɖó na lɛ́ syɛn dín ǎ é nɛ.

Wema-sɛ́dó-mɛ sín kpɔ́ndéwú e ɖò wexwɛ elɔ jí é ɖè nǔ taji enɛ lɛ xlɛ́. Ðiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ a ni vɔ́ nǔ ɖokpo ɔ lɛ wlan pɛ́pɛ́pɛ́, hwenu e a ja wema sɛ́dó mɛɖé gbé ɖò fí e a nɔ ɖekúnnu ɖè é ǎ. Wlǎn wema-sɛ́dó-mɛ towe bonu é ni sɔgbe xá nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é kpo aca xá ɔ mɛ tɔn kpo.