Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wema-Sɛ́dó-Mɛ Ðagbe lɛ Winwlan

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wema-Sɛ́dó-Mɛ Ðagbe lɛ Winwlan

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Wema 1 Kɔlɛntinu lɛ tɔn nyí ɖokpo ɖò wema-sɛ́dó-mɛ 14 e mɛsɛ́dó Pɔlu wlan dó dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun hatɔ́ tɔn lɛ é mɛ. Enyi mɛɖé ɖò wema-sɛ́dó-mɛ ɖé wlan wɛ ɔ, é ɖó táan bo na cyan xógbe éɖesunɔ tɔn lɛ tɛnwin lɛnwin, bɔ mɛ e é sɛ́dó é sixu xà azɔn mɔkpan. Wema-sɛ́dó-mɛ lɛ nyí ali ɖagbe e nu è sixu ɖekúnnu nú hɛnnumɔ mɛtɔn lɛ kpo mɛtuùnmɛ mɛtɔn lɛ kpo ɖè é ɖé. Ye lɛ́ nyí wlɛnwín ɖagbe ɖé bɔ è sixu zán dó ɖekúnnu nú mɛ e è ma kpéwú bo ɖɔ xó na tlɔlɔ ǎ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛɖé sixu ɖó jlǒ, b’ɛ ka na vɛwǔ ɖɔ è ni mɔ ɛ ɖò xwégbe. Mɛɖé lɛ sixu ɖò fí e ɖò agun mǐtɔn sín acɛ mɛ lɛ é, bɔ kúnnuɖiɖe nú ye nɔ bɔwǔ ǎ, ɖó ye nɔ nɔ xwé ɖěɖee gbè yiyi nɔ vɛwǔ lɛ é, alǒ ye ɖò fí e jɛ zɔ tawun lɛ é wutu. Nǔ tɛ lɛ mɔ̌ è ka ɖó na hɛn dó ayi mɛ, taji ɔ, hwenu e è ɖò wema wlan sɛ́dó jonɔ ɖé wɛ é?

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ðɔ nǔ e a na ɖɔ nú a mɔ mɛ ɔ cɔɔ lě wɛ lɛ é. Dǒ hwiɖée gesí ɖò wema-sɛ́dó-mɛ ɔ sín bǐbɛ̌, bo ɖɔ nǔ e wu a ɖò nǔ wlan sɛ́dó é wɛ é nyi wɛn. Vlafo a sixu kan nǔɖe byɔ mɛ ɔ bonu é na lin tamɛ kpɔ́n d’eji, lobo wá dɔn ayi tɔn yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí. Enɛ gudo hǔn, ɖɔ tuto Biblu kplɔnkplɔn tɔn e ɖò ɛntɛnɛti jí é, alǒ tuto Biblu kplɔnkplɔn xá mɛ ɖò xwé mɛtɔn gbè tɔn mǐtɔn n’i, alǒ slɛ́ xóta wemata e ɖò wema nǔkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn lɛ mɛ lɛ é tɔn ɖé lɛ. A sixu sɔ́ wema mǐtɔn lɛ ɖě dó wemakpo ɔ mɛ, ɖi káti adlɛsi tɔn, mɛylɔwema, alǒ tlati ɖé

  • Ma lɛ̀ xógle ó. Yawǔ sú ta nú wema-sɛ́dó-mɛ ɔ, bonu xixa tɔn ni ma wá cikɔ nú mɛ ɔ ó.—Kpɔ́n kpɔ́ndéwú tɔn

  • Mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ é ɖò wɛn, bɔ xixa tɔn lɛ́ bɔkun. Tɛ́n kpɔ́n bo zán xógbe e dɔn mɛ, ɖè sísí xlɛ́, bo lɛ́ sɔgbe lɛ é. Flín bo tɛ́ tɛ́nblu dó wemakpo ɔ jí ganji, nú é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, è sixu wá byɔ mɛ e a sɛ́ wema ɔ dó é ɖɔ é ni s’axɔ́ tɔn