Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 25

“Mi Bo Nɔ Acéjí”

“Mi Bo Nɔ Acéjí”

25:1-12

Ahwanvu Jezu tɔn yí ami dó ɖè lɛ wɛ lǒ ɖyɔvǐ wǒ lɛ tɔn kàn tlɔlɔ có, wɛn dòdó e ɖ’emɛ é lɛ́ kàn Klisanwun lɛ bǐ. (w15-EG 15/3 12-16) “Hǔn mi bo nɔ acéjí, ɖó mi tuùn azǎn ɔ ǎ, mi ka tuùn gan ɔ mɛ ǎ.” (Mt 25:13) A ka sixu tinmɛ lǒ Jezu tɔn ɔ à?

  • Asisúnɔ ɔ (wemafɔ 1): Jezu

  • Ðyɔvǐ ayiɖotenanɔ e ɖò gbesisɔmɛ lɛ é (wemafɔ 2): Klisanwun yí ami dó ɖè ɖěɖee ɖò gbesisɔmɛ bo na wà azɔ̌ yetɔn kpo gbejininɔ kpo, lobo kɔ́n sunví ɖɔhun kaka yì vivɔnu lɛ é (Fili 2:15)

  • Xósusu: ‘Asisúnɔ ɔ ɖíe jawě è!’ (wemafɔ 6): Kúnnuɖenú e xlɛ́ fí ɖiɖe Jezu tɔn é

  • Ðyɔvǐ xlonɔ lɛ (wemafɔ 8): Klisanwun yí ami dó ɖè ɖěɖee yì asisúnɔ ɔ kpé gbé bo ma ka kpó ɖò acéjí lobo hɛn gbejininɔ yetɔn wu ǎ lɛ é

  • Ðyɔvǐ ayiɖotenanɔ lɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún na má ami emitɔn ó (wemafɔ 9): Ee è na ɖó wuntun gudo tɔn ɔ mɛ yí ami dó ɖè lɛ fó é ɔ, hwenu na ko dín tawun bonu mɛ yí ami dó ɖè gbejinɔtɔ́ lɛ na d’alɔ ye mɛ e ma nɔ gbeji ǎ lɛ é

  • “Asisúnɔ ɔ wá” (wemafɔ 10): Jezu wá bo na ɖɔhwɛ ɖò ɖibla yì vivɔnu ya ɖaxó ɔ tɔn

  • Ðyɔvǐ ayiɖotenanɔ lɛ byɔ xɔ e mɛ è ɖò alɔwliwli sín agɔ̌ ɔ ɖu ɖè wɛ é bɔ è sú hɔn ɔ (wemafɔ 10): Jezu kplé mɛ yí ami dó ɖè gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ dó jixwé, amɔ̌, ye mɛ e ma nɔ gbeji ǎ lɛ é ba jixwé yiyi sín ajɔ yetɔn kpò