Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 24

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Azǎn gudogudo Tɔn lɛ Mɛ

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Azǎn gudogudo Tɔn lɛ Mɛ

24:39

Égbé ɔ, mɛ gègě nɔ jó yeɖée dó nú gbɛmɛ sín nǔ kpaà lɛ, kaka bo nɔ wɔn ya nú gbigbɔ sín nǔ lɛ. Nɛ̌ linlin Klisanwun e ɖò wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo lɛ é tɔn ka gbɔn vo nú gbɛ̀ ɔ tɔn ɖò nǔ elɔ lɛ linu gbɔn:

  • wemaxɔmɛ

  • ayiɖeɖayi

  • azɔ̌

  • nǔ agbaza tɔn lɛ