È ɖò mɛ lɛ ylɔ wá Flǐn wɛ ɖò Slovénie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mars 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ jinjɔn mɛylɔwema Flǐn tɔn mímá kpo nùkanbyɔ elɔ lɛ kpo jí: Etɛwu Jezu ka kú? Etɛ lɛ gbɛxixɔ ɔ ka bló?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mɛɖebǔ e jló na nyí gǎn ɖò mi mɛ ɔ, ni nyí mɛsɛntɔ́ mitɔn”

Mǐ ka nɔ dó gǎn ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn sín akpáxwé ɖé lɛ ɖó è na tuùn nú mǐ lobo kpa mǐ wutu wɛ à? Mɛsɛntɔ́ e nɔ zé éɖée hwe é ɖé nɔ w’azɔ̌ e Jehovah Mawu wɛ kɛɖɛ nɔ ɖ’ayi wu é hwɛhwɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nyì Sɛ́n Wè E Ðò Taji Hú Bǐ lɛ É

Sɛ́n taji wè tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ bɔ Jezu ka ɖɔ xó tɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tónú sè nú sɛ́n wè enɛ lɛ wɛ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Wanyiyi nú Mawu kpo Nɔzo kpo Gbɔn É

Mǐ ɖó na yí wǎn nú Jehovah kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo. Ali taji e nu e mǐ sixu ɖè wanyiyi mɔhun xlɛ́ ɖè é ɖokpo wɛ nyí Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Azǎn gudogudo Tɔn lɛ Mɛ

Égbé ɔ, mɛ gègě nɔ jó yeɖée dó nú gbɛmɛ sín nǔ kpaà lɛ, kaka bo nɔ wɔn ya nú gbigbɔ sín nǔ lɛ. Nɛ̌ Klisanwun e ɖò wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo lɛ é ka gbɔn vo gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛ̀ Elɔ Sín Vivɔ Ko Ðò Kɛnnɛkɛnnɛ

Nɛ̌ xógbe Jezu tɔn lɛ ka xlɛ́ ɖɔ mǐ ko sɛkpɔ vivɔnu ɔ tawun gbɔn? È ɖɔ xó dó nùkanbyɔ enɛ kpo ɖevo lɛ kpo wu ɖò video Gbɛ̀ Elɔ Sín Vivɔ Ko Ðò Kɛnnɛkɛnnɛ ɔ mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mi Bo Nɔ Acéjí”

Ðò lǒ e è dó dó ɖyɔvǐ wǒ lɛ wu é mɛ ɔ, mɛ asisúnɔ ɔ, ɖyɔvǐ ayiɖotenanɔ lɛ kpo ɖyɔvǐ xlonɔ lɛ kpo ka nɔte na? Bɔ etɛ ka nyí tinmɛ lǒ enɛ tɔn nú we?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nǔsisɔ Kpinkplɔn Nùkplɔntɔ́ Mǐtɔn Lɛ

Ðò bǐbɛ̌mɛ tlolo ɔ, mǐ ɖó na d’alɔ nùkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ ye na ɖó aca bo na nɔ sɔnǔ nú Biblu kplɔnkplɔn yetɔn. Nɛ̌ è ka sixu bló mɔ̌ gbɔn?