Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 1-4

“Un Ðò Kpɔ́ Xá We Bo Na Hwlɛn We Gán”

“Un Ðò Kpɔ́ Xá We Bo Na Hwlɛn We Gán”
XLƐ́

Xwè 25 mɔ̌ na ɖó wɛ Jelemíi ɖè hwenu e Jehovah sɔ́ ɛ gbeyiɖɔ é. Jelemíi mɔ ɖɔ emi kún jɛxa azɔ̌ ɔ ó, amɔ̌, Jehovah na ɛ jiɖe ɖɔ Emi na ɖò alɔ dó é wɛ zɔn mǐ yì.

  1. 647

    È sɔ́ Jelemíi gbeyiɖɔ

  2. 607

    È gbà Jeluzalɛmu

  3. 580

    Wema tɔn wlanwlan fó

Azǎn lɛ bǐ J.H.M.