Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Káká Sɔ́ Yi Gbɔn É

Lee È Sixu Zán Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Káká Sɔ́ Yi Gbɔn É

È sɔnǔ nú alɔnuwema Ðǒtó Mawu bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔ́ Yi ɔ bo na dó sɔ́ ɖiɖe lɛ dó kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn lɛ mɛ ɖěɖee nǔ xixa ma má ganji ǎ lɛ é. Nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo nɔ ɖò wexwɛ wè jí, bɔ ɖiɖe e è xwè sɔ̀ bo sɔnǔ na ganji lɛ é ɖ’emɛ.

Alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Káká Sɔ́ Yi ɔ ɖó nùwlanwlan kpɛɖé bɔ è sixu zán xá nùkplɔntɔ́ ɖěɖee nyɔ́ nǔ xà kpɛɖé lɛ é. Wexwɛ tɔn gègě nɔ ɖó gbàví ɖé bɔ tinmɛ ɖevo lɛ nɔ ɖ’emɛ bɔ è sixu ɖɔ xó dó ye jí, enyi nùkplɔntɔ́ ɔ ɖó nǔwukpikpé tɔn ɔ nɛ.

A sixu xwlé alɔnuwema elɔ mɛ ɖò hweɖebǔnu, enyi è na bo ma ɖò xwíxwlémɛ wɛ ɖò sun ɔ mɛ ǎ ɔ nɛ. Enyi a ɖò zinzan dó kplɔ́n Biblu xá mɛɖé na wɛ hǔn, zǎn ɖiɖe lɛ dó tinmɛ nǔ ɖěɖee è wlan dó Biblu mɛ lɛ é. Kàn nǔ byɔ bonu nùkplɔntɔ́ ɔ na dó ɖ’alɔ ɖò nùkplɔnkplɔn ɔ mɛ, bɔ a na kudeji ɖɔ é mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Mi xá wemafɔ e ɖò dò ɖò wexwɛ ɖokpo ɖokpo jí lɛ é bo ɖɔ xó dó ye jí. Enyi mi fó alɔnuwema ɔ hǔn, kplɔ́n Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? alǒ Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? xá nùkplɔntɔ́ towe bonu é na dó yì nukɔn b’a bló baptɛm.