Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 5-7

Ye Ðó Jlǒ Mawu Tɔn Wiwa Te

Ye Ðó Jlǒ Mawu Tɔn Wiwa Te

7:1-4, 8-10, 15

  • Jelemíi ɖè hwɛhuhu Izlayɛli-ví lɛ tɔn kpo yɛmɛnuwiwa yetɔn kpo gbà kpo adɔgbigbo kpo

  • Izlayɛli-ví lɛ nɔ sɔ́ tɛmpli ɔ dó mɔ tílá e na cyɔn alɔ ye jí é ɖé

  • Jehovah ɖexlɛ́ nyì wɛn ɖɔ é kún nyí vɔsisa lɛ wɛ na zɔ́n bɔ è na myɔ nukún dó nǔnyanyawiwa ó

Lin tamɛ kpɔ́n: Nɛ̌ un ka sixu kudeji ɖɔ sinsɛn e un nɔ bló sɛ́dó Jehovah é sɔgbe kpo jlǒ tɔn kpo, bɔ é ma nyí yɛsu wɛ un nɔ fɔ kpowun ǎ gbɔn?

Jelemíi ɖò xwé Jehovah tɔn sín hɔnta