Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Nɔ Dó Nukún Nǔ E Jɛ lɛ É Mɛ Kpɔ́n

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Nɔ Dó Nukún Nǔ E Jɛ lɛ É Mɛ Kpɔ́n

Enyi a ɖò tan Biblu tɔn lɛ xà wɛ hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo nɔ dó nukún nǔ e jɛ lɛ é mɛ kpɔ́n. Ba dò nú nǔ e lɛlɛ̌ dó tan ɔ lɛ é, mɛ e xó è ɖɔ lɛ é, kpo nǔ ɖěɖee sixu ko sísɛ́ ye bɔ ye wà nǔ lee ye wà gbɔn é kpo. Zǎn nǔwukpíkpé tamɛ linlin tɔn towe dó mɔ nǔ e ye mɔ lɛ é, sè gbè lɛ, sè wǎn lɛ, bo bló bonu lee nǔ cí nú ye é ni cí mɔ̌ nú hwi lɔ.

KPƆ́N VIDEO NƆ BA NǓ XƆ AKWƐ LƐ ÐÒ BIBLU XIXA TOWE HWENU: KPƐVÍ Ɔ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu mɔ̌ nǔ lɛ ma ka yì ganji hwebǐnu ɖò mɛ Jozɛfu tɔn lɛ tɛntin ǎ?

  • Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu mɔ̌ Jozɛfu sín nɔví lɛ ka zɔ́n dó lee nǔ cí nú ye é wu dó wà nǔ hweɖelɛnu ma lin tamɛ dó nǔ e ye na jì lɛ é jí?

  • Etɛ mǐ ka sixu kplɔ́n dó Jozɛfu sín tɔ́, Jakɔbu wu ɖò Mawuxówema ɔ mɛ?

  • Nǔ ɖagbe tɛ Jakɔbu ka kplɔ́n vǐ sunnu tɔn lɛ dó lee è na ɖeɖɛ tagba lɛ gbɔn é wu?

  • Ee a kpɔ́n video elɔ gudo é ɔ, ɖagbe tɛ é ka wà nú we?