Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee Klisanwun E Ðò Caraïbes lɛ É Ðu Sɔhɛnmɛzɔ́ Mǐtɔn Sín Lè Gbɔn É

Lee Klisanwun E Ðò Caraïbes lɛ É Ðu Sɔhɛnmɛzɔ́ Mǐtɔn Sín Lè Gbɔn É

Lee é nyí gbɔn ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, è jɔwǔ mǐ égbé bɔ mǐ nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ Klisanwun hatɔ́ e awě xò lɛ é. (Jn 13:34, 35) Kpɔ́n video Ye Wà Nǔ kpo Wanyiyi Kpo: Sɔhɛnmɛzɔ́ Ðò Tɔtɛntinto lɛ Mɛ ɔ, bo kpɔ́n lee Klisanwun lɛ sú hudo nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo yetɔn e ɖò Caraïbes lɛ é tɔn sín dò gbɔn é, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Nɛ̌ jɔhɔn ɖaxó e nɔ nyí Irma kpo Maria kpo lɛ é ka wà nǔ dó nɔví mǐtɔn e ɖò Caraïbes lɛ é wu gbɔn?

  • Nɛ̌ Jehovah ka zán Klisanwun hatɔ́ lɛ dó d’alɔ nɔví mǐtɔn e ɖò Caraïbes lɛ é gbɔn?

  • Nɛ̌ mɛ ɖěɖee awě xò lɛ é ka ɖu wanyiyi kpo alɔhundónanǔmɛ kpo e nɔví yetɔn lɛ ɖexlɛ́ ye é sín lè gbɔn?

  • Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo nabi wɛ ka ɖ’alɔ ɖò sɔhɛnmɛzɔ́ ɔ mɛ ɖò Caraïbes?

  • Etɛ mǐ mɛ bǐ ka sixu wà dó d’alɔ ɖò sɔhɛnmɛzɔ́ ɔ mɛ?

  • Ee a kpɔ́n video elɔ é ɔ, nɛ̌ tutoblonunu wanyiyinɔ elɔ e mɛ a ɖè é ka cí nú we?