Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn nǔ e sɔgudo hɛn nu é gbɔn?

Wemafɔ: Eza 46:10

Hweɖevonu: Sɔgudo tɛ sín akpá Mawu ka dó b’ɛ kàn gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Sɔgudo tɛ sín akpá Mawu ka dó b’ɛ kàn gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo?

Wemafɔ: Ðɛ 37:29

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu kudeji bo na mɔ akpá enɛ sín jijɛnu gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu kudeji bo na mɔ akpá enɛ sín jijɛnu gbɔn?

Wemafɔ: Ðɛ 37:34

Hweɖevonu: Gbɛ̀ alɔkpa tɛ Mawu ka ba ɖɔ mǐ ni zán?