Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

8-14 Mai

JELEMÍI 35-38

8-14 Mai
 • Han 33 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Evɛdi-Mɛlɛki: Kpɔ́ndéwú Akɔnkpinkpan kpo Xomɛnyínyɔ́ kpo Tɔn Ðé”: (Cɛju 10)

  • Jel 38:4-6​—Sedesiyasi ɖi xɛsi nú gbɛtɔ́ bo yí gbè bɔ gbeklanxamɛtɔ́ lɛ sɔ́ Jelemíi dó sitɛnu e mɛ babá ɖè é ɖé mɛ bonu é na kú (it-2-F 1119 akpá. 4)

  • Jel 38:7-10​—Evɛdi-Mɛlɛki wà nǔ kpo akɔnkpinkpan kpo bo kanɖeji bá d’alɔ Jelemíi (w12-EG 1/7 23 akpá. 2-3)

  • Jel 38:11-13​—Evɛdi-Mɛlɛki ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ (w12-EG 1/7 23 akpá. 4)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jel 35:19​—Etɛwu è ka dó nú Hlekavu ví lɛ? (it-2-F 758)

  • Jel 37:21​—Nɛ̌ Jehovah ka kpé nukún dó Jelemíi wu gbɔn? Nɛ̌ enɛ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ hwenu e mǐ ɖò wuvɛ̌ mɛ é gbɔn? (w98-EG 15/1 18 akpá. 16-17; w95-EG 1/8 5 akpá. 7-8)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jel 36:27–37:2

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 127

 • Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu”: (Cɛju 15) Nùkanbyɔ kpo xósin kpo e mɛxo agun tɔn ɖé na kpé nukún d’ewu é. È xò video Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu kpé hǔn, kàn nǔ byɔ afɔsɔ́ɖótetɔ́ wěɖegbɛ́ e nɔ kpé nukún dó kpléxɔ ɔ wu é tɔn ɖò klewun mɛ. (Enyi agun mitɔn ma ɖó afɔsɔ́ɖótetɔ́ ɖé ǎ hǔn, kàn nǔ byɔ titoblonúnǔtɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn. Enyi agun mitɔn kɛɖɛ wɛ nɔ zán Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn hǔn, kàn nǔ byɔ nukúnkpénuwutɔ́ kpléxɔ ɔ tɔn.) Azɔ̌ tɛ lɛ è ka wà ɖò nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu linu ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ? Ðětɛ lɛ è ka na wà ɖò nukɔnmɛ? Enyi mɛɖé ɖó nǔwukpikpé lɛ ɖò ali enɛ nu, alǒ jló na d’alɔ mɛ e ko ɖó nǔwukpikpé lɛ é lobo lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ɖò ye gɔ́n ɔ, etɛ é ka ɖó na wà? Enyi mǐ na bo tlɛ ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ mɛ bǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖò nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu mɛ gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 12 akpá. 9-15, gbàví lɛ “Lee Alɔkpa E Mɛ È Nɔ Ðè Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛ Ðè É Kpɔ́n Te D’Eji Gbɔn É”, kpo “Lee Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Ɔ Nɔ Kpé Nukún Dó Nǔ Axɔsuɖuto Ɔ Tɔn Lɛ Wu Gbɔn É” kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 125 kpo Ðɛ Kpo