Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 44-48

Gɔn “Nukúnkɛ́n Dó”

Gɔn “Nukúnkɛ́n Dó”

45:2-5

É cí ɖɔ axɔsuzɔwatɔ́ e sè wema é ɖé wɛ nú Baaluki ɖò hɔn ɔ mɛ ɖɔhun. É sɛ̀n Jehovah bo lɛ́ d’alɔ Jelemíi kpo gbejininɔ kpo có, ɖò hweɖenu ɔ, é bú ali. É jɛ “nukúnkɛ́n dó” jí, alǒ jɛ nǔ ɖaxó lɛ ba jí bɔya tɛn ɖaxó ɖé mɛ ninɔ ɖò hɔn ɔ mɛ alǒ dɔkun jijɛ. É ɖó na jla linlin tɔn ɖó bo na dó sixu xò kún súsú dó nú Jeluzalɛmu e ko sɛkpɔ bǐ é zlɛ.