Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Xónusɔ́ɖóte: Sɔ́xátɔ́ ɛnɛ e ɖò wezun jí lɛ é nyí ɖokpo ɖò nǔ ɖěɖee è tuùn ganji ɖò wema Nǔɖexlɛ́mɛ tɔn mɛ lɛ é mɛ. Nǔmimɔ enɛ nɔ dó xɛsi mɛɖé lɛ, bo ka nɔ jiwǔ nú mɛ ɖevo lɛ.

Wemafɔ: Nǔ 1:3

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee wezun e jí sɔ́xátɔ́ ɛnɛ lɛ ɖè é sixu nyí wɛnɖagbe ɖé nú mǐ gbɔn é.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ è sixu tuùn nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo lɛ é à?

Wemafɔ: Eza 46:10

Nugbǒ: Mawu ɖè nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo lɛ é xlɛ́ mǐ gbɔn Xó tɔn Biblu ɔ gblamɛ.

XWÉDO TOWE SIXU NƆ AWǍJIJƐ MƐ

Xónusɔ́ɖóte: Mǐ ɖò video klewun elɔ e ɖɔ xó dó xwédo jí é xlɛ́ mɛ lɛ wɛ. [Xò Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ xwíxwlémɛ sín video ɔ.]

Nùxwlémɛ: Nú a jló na xà alɔnuwema e xó è ɖɔ ɖò video ɔ mɛ é ɔ, na na ɖokpo we vɔ̌nu alǒ xlɛ́ we lee a sixu yí ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí gbɔn é.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.