Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛzán Mǐtɔn Hinhɛn Bɔkun D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Kpa Susu nú Mawu

Gbɛzán Mǐtɔn Hinhɛn Bɔkun D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Kpa Susu nú Mawu

Égbé ɔ, é bɔwǔ bɔ mǐ na fɔ nǔ gègě dó dó agudu gbɛ̀ mǐtɔn na. Bonu mǐ na ba nǔɖokan lɛ, xɔ ye, zán ye, kpé nukún dó ye wu, bo lɛ́ cyɔn alɔ ye jí ɔ, é nɔ byɔ hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo ɖò mǐ sí. Jezu zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé bonu nǔ agbaza tɔn lɛ ni ma lilɛ jɔ n’i sín sinsɛnzɔ́ tɔn kɔn ó.Mt 8:20.

Nɛ̌ a ka sixu hɛn gbɛzán towe bɔkun bo na dó sixu wà nǔ gègě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn? Mi ka sixu bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò xwédo mitɔn mɛ bonu hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn ɖokpo na huzu gbexosin-alijitɔ́ à? Enyi a na bo tlɛ ko ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ dìn ɔ, a ka ɖò nǔ agbaza tɔn lɛ jó dó wɛ kpɛɖé kpɛɖé bɔ ye ɖò gbɛzán towe dó agudu wɛ wɛ à? Gbɛzán e bɔkun é ɖé zinzan ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ nɔ na awǎjijɛ kpo vivo kpo mɛ.1Ti 6:7-9.

Ali e nu un sixu hɛn gbɛzán ce bɔkun ɖè lɛ é.