Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 74-78

Flín Azɔ̌ E Jehovah Wà lɛ É

Flín Azɔ̌ E Jehovah Wà lɛ É

Tamɛ linlin dó nǔ ɖagbe e Jehovah wà lɛ é jí ɖò taji

74:16; 77:7, 12, 13

 • Tamɛ linlin nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wlí nǔ e mǐ xà ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ lɛ é d’ayi mɛ, b’ɛ nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e mǐ nɔ mɔ lɛ é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ

 • Tamɛ linlin dó Jehovah jí ganji nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ flín azɔ̌ jiwǔ e é wà lɛ é kpo nukúnɖiɖo e é sɔ́ ɖó te nú mǐ é kpo

Azɔ̌ e Jehovah wà é ɖé lɛ ɖíe:

74:16, 17; 75:7, 8; 78:11-17

 • Nùɖíɖó lɛ

  Bǎ e mɛ mǐ kplɔ́n nǔ dó nùɖíɖó lɛ wu ɖó é ɔ, bǎ ɖokpo ɔ mɛ wɛ sísí e mǐ ɖó nú Jehovah é nɔ jɛji ɖó

 • Sunnu e è ɖè ɖò agun ɔ mɛ lɛ é

  Mǐ ɖó na nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó mɛ ɖěɖee Jehovah ɖè bɔ ye nɔ kpé nukún dó nǔ wu lɛ é glɔ

 • Hwlɛngán sín nǔwiwa lɛ

  Hwlɛngán sín nǔ e Jehovah wà lɛ é flínflín nɔ zɔ́n bɔ nùɖiɖi e mǐ ɖó ɖɔ é ɖó jlǒ bo lɛ́ kpéwú bá kpé nukún dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu é nɔ lidǒ