Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A Sixu Tɛnkpɔn nú Xwè Ðokpo À?

A Sixu Tɛnkpɔn nú Xwè Ðokpo À?

Tɛ́n etɛ kpɔ́n? Gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn nyínyí! Nyɔna e sín vivǐ a na ɖu é na hwexwɛ ɖebǔ ǎ!Nùx 10:22.

ENYI A NYÍ GBEXOSIN-ALIJITƆ́ Ɔ, A SIXU . . .

  • nyí wɛnɖagbejlatɔ́ e azɔ̌ ɔ bí alɔ na é ɖé bo na nɔ ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn d’eji

  • hɛn kancica e ɖò hwi kpo Jehovah kpo tɛntin é lidǒ. Bǎ e mɛ a nɔ ɖɔ xó tɔn nú mɛ ɖevo lɛ ɖó é ɔ, bǎ ɖokpo ɔ mɛ wɛ a na flín jijɔ tɔn jiwǔ lɛ ɖó

  • mɔ awǎjijɛ e nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sísɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ nɔ hɛn wá nú mɛ é kpo lè ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò mɛɖée zízé dó savɔ̌ dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ mɛ é kpo.Mt 6:33; Mɛ 20:35

  • yì kplé e è nɔ bló hwenu e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn wá ba agun ɔ kpɔ́n é, kplé bunɔ e ye nɔ bló gɔ́ nú kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn é, kpo Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosin-Alijitɔ́ Tɔn kpo

  • mɔ wlɛnwín gègě bo na jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ jí

  • zán hwenu kpo Mawuxóɖɔtɔ́ hàtɔ́ towe lɛ kpo hú ɖ’ayǐ tɔn, bɔ mi na nɔ na akɔnkpinkpan miɖée lɛ.Hlɔ 1:11, 12