Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Mi yí gbè ɖɔ enyi Mawu gɔ́n jɛn Biblu ɔ gosin ɔ, é na xógló gǎn ɖebǔ e mɛ lɛ na dó bo na sú kún tɔn dó é à cé?

Wemafɔ: Eza 40:8

Nùxwlémɛ: Xota ɖebɔdoɖewu elɔ lɛ ɖɔ xó dó lee Biblu ɔ ma bú wǎn ǎ gbɔn é jí.

ATƆXWƐ (wexwɛ gudo tɔn)

Nùkanbyɔ: Un jló na tuùn nǔ e mi lin dó nùkanbyɔ elɔ wu é. [Xà nùkanbyɔ nukɔntɔn e ɖò wexwɛ 16gɔ́ ɔ jí é.] Mɛɖé lɛ ɖi nǔ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ wɛ dó sinsɛn wá. Mɛ ɖevo lɛ lin ɖɔ Mawu nɔ gbɔn sinsɛn gblamɛ bo nɔ dɔn mǐ bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ ɛ. Etɛ mi ka lin?

Wemafɔ: Ja 1:27

Nùxwlémɛ: Xota elɔ tinmɛ nǔ ɖevo e Biblu ɖɔ dó xó enɛ wu é. Xomɛ na hun mì ɖɔ má lɛkɔ wá hweɖevonu bonu mǐ na ɖɔ xó dó nǔ ɖevo e ɖò xota ɔ mɛ lɛ é jí.

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Nùkanbyɔ: Mɛ gègě nɔ lin ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ xixa nɔ cí xójlawema xixa ɖɔhun. Ninɔmɛ elɔ e xó è ɖɔ ɖ’ayǐ é ɖětɛ mǐ ka ko mɔ kpɔ́n alǒ sè xó tɔn?

Wemafɔ: 2Ti 3:1-5

Nùxwlémɛ: Alɔnuwema elɔ tinmɛ nǔ e wu ninɔmɛ mɔhun lɛ dó nyì wɛn ɖagbe nú mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ é. [Tɛɖɛ̌ nùkplɔnkplɔn 1, nùkanbyɔ 2 jí.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.