È ɖò wɛnɖagbe jla thé-yatɔ́ ɖé wɛ ɖò Cameroun

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juillet 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Atɔxwɛ kpo Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Kpa Susu nú Jehovah, Mɛ E Nɔ Sè Ðɛ É

Etɛwu é ka nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu dó akpá e a dó lɛ é tamɛ? Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó Jehovah wu gbɔn ɖò ɖɛ towe lɛ mɛ? (Ðɛhan 61-65)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛzán Mǐtɔn Hinhɛn Bɔkun D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Kpa Susu nú Mawu

Etɛ gbɛzán towe hinhɛn bɔkun ka sixu d’alɔ we bɔ a na wà? Nɛ̌ a ka sixu zán gbɛ̀ Jezu ɖɔhun gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Togun Jehovah Tɔn Nɔ Ðókan Dó Sinsɛn-Biblo Nugbǒ ɔ Wu

Etɛ kanɖodonǔwu Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ? Etɛ kanɖodonǔwu mǐtɔn ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà? (Ðɛhan 69-72)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A Sixu Tɛnkpɔn nú Xwè Ðokpo À?

Gbɛzán e nɔ jɛmɛ nú mɛ é kpo nyɔna gègě kpo ɖò te kpɔ́n mɛ e ɖó jló bo na tɛnkpɔn lɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tuto Gbexosin-Alijitɔ́ Hwebǐnu Tɔn Nyínyí Tɔn Lɛ

É sixu kpaca we ɖɔ mɛ ɖěɖee sín ninɔmɛ syɛn alǒ ma ɖó hlɔnhlɔn sɔmɔ̌ ǎ lɛ é hɛn ɔ ye na nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Flín Azɔ̌ E Jehovah Wà lɛ É

Azɔ̌ tɛ lɛ Jehovah ka wà? Nɛ̌ tamɛ linlin dó ye jí ka sixu hɛn lè wá nú mǐ gbɔn? (Ðɛhan 74-78)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mɛ̌ ka Ðò Taji Hugǎn Ðò Gbɛzán Towe Mɛ?

Mɛ e wlan Ðɛhan 83gɔ́ ɔ é xlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mɛ taji hugǎn ɖò gbɛzán emitɔn mɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mɔ̌ wɛ é nyí nú mǐ lɔ gbɔn?