Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 16-20

Zǎn Xógbe Xomɛnyínyɔ́ Tɔn lɛ Dó Na Akɔnkpinkpan kpo Ganjɛwu kpo Mɛ

Zǎn Xógbe Xomɛnyínyɔ́ Tɔn lɛ Dó Na Akɔnkpinkpan kpo Ganjɛwu kpo Mɛ

Wěɖexámɛtɔ́ ɖé sín xógbe lɛ ɖó na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo Lɛ

16:4, 6

  • Jɔbu sín ayi gbado b’ɛ flú bǐ, enɛ wu ɔ, é byɔ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni nɔ gudo n’i bo dó wusyɛn lanmɛ n’i

  • Jɔbu sín xɔ́ntɔn atɔn lɛ ɖɔ nǔtí dó dó gbɔ n’i ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye dóhwɛ ɛ bo dó wuvɛ̌ wuvɛ̌ jí n’i

Xógbe vɛ̌sin Biludadi tɔn lɛ zɔ́n bɔ Jɔbu na alě

19:2, 25

  • Jɔbu savo nú Mawu bo byɔ alɔdo tɔn, bo tlɛ lɛ́ byɔ kú

  • Jɔbu sɔ́ ayi ɖó nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn jí bo kpó ɖò didɛ wɛ kpo gbejininɔ kpo