Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ E È Na Zán Dó Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ É Yɔyɔ̌ Ðé

Nǔ E È Na Zán Dó Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ É Yɔyɔ̌ Ðé

Sín Xwèjísun 2016 tɔn mɛ ɔ, xota “Etɛ Biblu ka Ðɔ?” na nɔ tɔ́n ɖò Atɔxwɛ sín wexwɛ gudo tɔn ɔ jí, sun wè mɛ sun wè mɛ tɛgbɛ. È sɔnǔ nú xota yɔyɔ̌ enɛ bo na dó d’alɔ mǐ bɔ mǐ na bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ kpo mɛ lɛ kpo dó xota Biblu tɔn lɛ jí. Tlati mǐtɔn lɛ ɖɔhun wɛ é cí. Nùkanbyɔ e è na dó tuùn linlin xwétɔ́ ɔ tɔn na é ɖé nɔ ɖò finɛ, gɔ́ nú xósin e Biblu na é ɖé kpo nǔ ɖevo e jí è sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xá xwétɔ́ ɔ lɛ é kpo.

Xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe dó xota Biblu tɔn lɛ jí nɔ yawu tɔ́n kɔ dó Biblu kplɔnkplɔn mɛ. Zán nǔ yɔyɔ̌ enɛ dó d’alɔ mɛ gègě bonu ye na dó sixu ɖu nǔ gbigbɔ tɔn e sín xovɛ ye ɖè lɛ é.Mt 5:6.

LEE È SIXU ZÁN GBƆN É:

  1. Kàn linlin xwétɔ́ ɔ tɔn byɔ dó nùkanbyɔ lɛ ɖokpo jí

  2. Ðǒtó xósin tɔn bo dokú tɔn n’i

  3. wemafɔ e ɖò xotalá “Nǔ E Biblu Ðɔ É” glɔ é, lobo kàn nǔ e é lin d’ewu é byɔ ɛ. Enyi hwenu ɖò así tɔn hǔn, zǎn nǔ e ɖò xotalá “Nǔ Ðevo Tɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?” glɔ lɛ é ɖokpo dó gbɛ̀ kàn dó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ nu

  4. Xwlé è xójlawema ɔ

  5. Blǒ tuto bo na lɛkɔ wá ɖɔ xó dó nùkanbyɔ wegɔ ɔ jí