Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ

Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ

Ði lee é nɔ nyí gbɔn ɖò hwe ɖevo lɛ nu é ɔ, mǐ jló na ɖè wǎn yí nú Mawu kpo nɔzo kpo xlɛ́ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ hwenu. (Mt 22:37-39) Kɔlɛntinu lɛ nukɔntɔn 13:4-8 tinmɛ lee wanyiyi nɔ wà nǔ gbɔn é: “Wanyiyi nɔ kú hǔn; é nɔ nyɔ́ xomɛ . . . Wanyiyi nɔ wà winnya nú ɖebǔ ǎ; é nɔ ba ɖɔ emiɖokponɔ géé tɔn jɛn na nyɔ́ ǎ; nùɖé nɔ sìn xomɛ n’i ǎ . . . Wanyiyi na vɔ gbeɖé ǎ.” Ee a na ɖò video Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ kpɔ́n wɛ é ɔ, lin tamɛ dó ali e nu a sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ jí ɖè lɛ é wu.

NƐ̌ MǏ KA SIXU ÐÈ WANYIYI XLƐ́ GBƆN . . .

  • hwenu e mǐ ɖò tɛnmɛ sɔ́ ɖ’ayǐ wɛ é?

  • hwenu e nùxixo ɖò na bɛ́ wɛ é?

  • ɖò fí e mǐ mɔ xɔ dó ɖò toxo kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn mɛ é?

  • bo zé mǐɖee jó bo na d’alɔ?