Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Mɛylɔwema Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Mímá

Mɛylɔwema Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Mímá

Xwewu xwewu ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ dó xwè e mǐ nɔ ɖu ɖò gbigbɔ lixo ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó mǐtɔn lɛ jí é wu. Bonu mɛ ɖevo lɛ lɔ na mɔ tɛn dó ɖɔ́ xomɛnyínyɔ́ Jehovah tɔn kpɔ́n ɔ, mǐ na ylɔ mɛ e wu mǐ kpé é bǐ bonu ye na wá nɔ kpléɖókpɔ́ ɔ tɛnmɛ xá mǐ. (Ðɛ 34:9) Kplékplé mɛxo lɛ tɔn agun ɖokpo ɖokpo tɔn na gbéjé ali ɖagbe e nu è sixu má mɛylɔwema lɛ ɖè é kpɔ́n.

NǓ E È ÐÓ NA HƐN D’AYI MƐ LƐ É

  • Hwetɛnu kpléɖókpɔ́ ɖaxó ce ka ɖè?

  • Hwetɛnu agun ce ka na jɛ mɛylɔwema ɔ má jí?

  • Hwetɛnu kplé kúnnuɖegbe tɔn lɛ ka ɖè?

  • Etɛ lɛ un ka na nya ɖò mɛylɔwema ɔ mímá hwenu?

  • Mɛ̌ ɖětɛ lɛ un ka bló tuto bo na ylɔ?

ETƐ A KA NA ÐƆ?

Enyi a ko dó gbè mɛ ɔ lee é nɔ nyí gbɔn ɖò ayǐ ɔ jí é gudo ɔ, a sixu ɖɔ:

“Mǐ ɖò mɛylɔwema ɖé má nú mɛ lɛ bǐ wɛ nú nǔwiwa taji tawun ɖé. Azǎn ɔ, ganmɛ ɔ, kpo fí e è na bló ɖè é kpo ɖò mɛylɔwema ɔ jí. É na víví nú mǐ ɖɔ mi ni wá nɔ kpɔ́ xá mǐ.”

NƐ̌ A KA SIXU D’AFƆ NÚ JLǑ MƐÐÉ TƆN GBƆN?

Mǐ jló bo na ylɔ mɛ e wu mǐ kpé é bǐ dó kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ tɛnmɛ có, mǐ ɖó na ɖò acéjí bo na dó afɔ nú jlǒ e mɛɖebǔ sixu ɖó é.

Ðò aklunɔzán gblamɛ fifo lɛ ɔ, a sixu xwlé xójlawema ɔ kpo mɛylɔwema ɔ kpo mɛ.