Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 21-27

Jɔbu Li Za Xá Linlin Masɔgbe Lɛ

Jɔbu Li Za Xá Linlin Masɔgbe Lɛ

Satáan nɔ ɖó adingban bo na dó túntún awakanmɛ nú Jehovah sɛntɔ́ lɛ ɖò égbé. Ð’ayi vogbingbɔn e ɖò adingban Satáan tɔn lɛ kpo lee nǔ nɔ cí nú Jehovah tawun é kpo tɛntin, bɔ wema Jɔbu tɔn xlɛ́ é wu. Slɛ́ wemafɔ Biblu ɖevo e xlɛ́ we ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó wǔ we é.

ADINGBAN E SATÁAN NƆ ÐÓ LƐ É

LEE NǓ NƆ CÍ NÚ JEHOVAH TAWUN É

Mawu nɔ dó sù sɔmɔ̌ bɔ nǔ e mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ nɔ wà é ɖě nɔ nyɔ́ ǎ. Nùɖíɖó ɖebǔ sixu hɛn xomɛ tɔn hun ǎ (Jɔb 4:18; 25:5)

Gǎn kpɛ e dó wɛ mǐ ɖè lɛ é nɔ sù Jehovah nukúnmɛ (Jɔb 36:5)

Gbɛtɔ́ nyí nùɖewánu ɖò Mawu nukúnmɛ ǎ (Jɔb 22:2)

Jehovah nɔ yí gbè nú sinsɛnzɔ́ e mǐ nɔ wà n’i kpo gbejininɔ kpo é lobo nɔ kɔn nyɔna dó mǐ jí (Jɔb 33:26; 36:11)

Mawu nɔ keya nú nǔjlɔjlɔwiwa towe ǎ (Jɔb 22:3)

Jehovah nɔ nya xɛ ɖò nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ jí (Jɔb 36:7)