Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ mitɔn ɖíe.

Nùkanbyɔ: Mi kpɔ́n nùkanbyɔ e ɖò wexwɛ 2gɔ́ ɔ jí é. Etɛ mi ka lin d’ewu?

Wemafɔ: Lk 7:35

Xota elɔ ɖɔ xó dó lee nugbodòdó enɛ sɔgbe xá Biblu ɖesu gbɔn é.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mi ka yí gbè ɖɔ nùnywɛxó wɛ xó elɔ lɛ nyí bɔ è na xwedó à?

Wemafɔ: Mt 6:34

Nùxwlémɛ: [Xlɛ́ xota “D’après la Bible: L’inquiétude” xwétɔ ɔ.] Xota elɔ tinmɛ lee Biblu sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò adohu adohu jí gbɔn é.

Biblu Kplɔ́n Mɛ

Nùkanbyɔ: Mɛ e ɖi nǔ nú Mawu lɛ é gègě nɔ jló na sɛkpɔ ɛ d’eji. Mi ka tuùn ɖɔ Biblu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ Mawu à?

Wemafɔ: Ja 4:8a

Nùxwlémɛ: È sɔnǔ nú wema elɔ bo na dó d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn Mawu d’eji, gbɔn Biblu gblamɛ. [Ðɔ xó dó wemata 1 wema Biblu Kplɔ́n Mɛ tɔn jí.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

 

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.