Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ nɔ gbɛ̀ ɖè wɛ mǐ ka ɖè à?

Wemafɔ: 2Ti 3:1-5

Hweɖevonu: Etɛ lɛ ka na jɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ gudo?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ lɛ ka na jɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ gudo?

Wemafɔ: Nǔ 21:3, 4

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu vivǐ sɔgudo e sín akpá Mawu dó é tɔn gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu vivǐ sɔgudo e sín akpá Mawu dó é tɔn gbɔn?

Wemafɔ: Jn 3:16

Hweɖevonu: Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ɖi nǔ tɔn?