Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

24-30 Juin

FILIPUNU LƐ 1-4

24-30 Juin
  • Han 33 kpo Ðɛ Kpo

  • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

  • Han 45

  • Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?: (Cɛju 5) Xò video ɔ (kpɔ́n video e ɖò akpáxwé MƐ WINNYAWINNYA LƐ mɛ lɛ é mɛ). Enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nǔkanbyɔ elɔ lɛ: Ðagbe tɛ lɛ alokan lɛ ka sixu wà nú mɛ? Etɛ lɛ kannumɔ nyínyí nú alokan lɛ ka sixu hɛn gblé dó mɛ wu? Enyi a ko nyí kannumɔ nú ye wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu wà gbɔn bo tuùn? Ali tawun tawun tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu “mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é” ɖè? (Fili 1:10, nwt)

  • Cyan Ayiɖeɖayǐ Towe lɛ kpo Nǔnywɛ Kpo”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Ayiɖeɖayǐ Tɛ lɛ Un ka Ðó Na Cyan? ɔ.

  • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 72

  • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

  • Han 76 kpo Ðɛ Kpo