Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EFƐZINU LƐ 4-6

“Mi Fɔ Ahwanfunnú E Mawu Na Mi lɛ Bǐ Kplá”

“Mi Fɔ Ahwanfunnú E Mawu Na Mi lɛ Bǐ Kplá”

6:11-17

Mɛsɛ́dó Pɔlu jlɛ́ Klisanwun lɛ dó sɔja e ɖò ahwangbenu lɛ é wu. Kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ wɛ nyí “nǔɖoyɛswímɛ nyanya” lɛ. Mǐ sixu cí mɛ e ma ɖó hlɔnhlɔn kpo alɔgɔtɔ́ kpo ǎ é ɖɔhun có, kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ sixu ɖu ɖò ahwan ɔ jí, enyi mǐ ‘fɔ ahwanfunnú e Mawu na mǐ lɛ bǐ kplá’ ɔ nɛ.

Ðɔ nǔ e ahwanfunnú lɛ ɖokpo ɖokpo nyí é kpo nǔ e ye nɔte na é kpo

LIN TAMƐ D’EJI: Un ka fɔ ahwanfunnú ce lɛ bǐ kplá à?