Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ Jehovah ka Na Lin?

Etɛ Jehovah ka Na Lin?

Cobonu mǐ na wá gbeta ɖaxó alǒ kpɛví lɛ kɔn ɔ, mǐ ka nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ ‘Etɛ Jehovah ka na lin?’ à jí à? Mǐ na tuùn nǔ bǐ dó linlin Jehovah tɔn lɛ wu gbeɖé ǎ có, é ko ɖè nǔ gegě xlɛ́ ɖò Xó tɔn mɛ, bonu mǐ na dó ɖò gbesisɔmɛ bɔ ‘nǔ e mǐ na dó wà nǔ ɖagbe bǐ na ɔ bǐ na ɖò así mǐtɔn.’ (2Ti 3:16, 17; Hlɔ 11:33, 34) Jezu mɔ nǔ jɛ jlǒ Jehovah tɔn wu céɖécéɖé, bo sɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ. (Jn 4:34) Jezu ɖɔhun ɔ, mi nú mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo nɔ wá gbeta e nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ lɛ é kɔn.—Jn 8:28, 29; Efɛ 5:15-17.

KPƆ́N VIDEO NƆ MƆ NǓ JƐ NǓ E NYÍ JLǑ JEHOVAH TƆN É WU (LE 19:18), ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ zán nǔgbododó Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ?

  • Nǔgbododó Biblu tɔn tɛ lɛ ka ɖó na xlɛ́ ali han e mǐ nɔ cyan lɛ é?

  • Nǔgbododó Biblu tɔn tɛ lɛ ka ɖó na xlɛ́ ali nǔsisɔ kpo acɔ́biba kpo mǐtɔn lɛ?

  • Akpáxwé gbɛzán mǐtɔn tɔn ɖevo tɛ lɛ mɛ mǐ ka ɖó na nɔ zán nǔgbododó Biblu tɔn lɛ ɖè?

  • Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ nǔwukpíkpé e mǐ ɖó bo nɔ mɔ nǔ jɛ nǔ e nyí jlǒ Jehovah tɔn é wu é na kpɔ́n te d’eji?

Etɛ gbeta e kɔn un nɔ wá lɛ é ka nɔ xlɛ́ dó kancica e ɖò nyi kpo Jehovah kpo tɛntin é wu?