Klisanwun lɛ ɖò awǎ jɛ ɖó kpɔ́ wɛ ɖò Birmanie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juin 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó lee è na nɔ gbɛ̀ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ gudo gbɔn é wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

”Nǔjlɛdonǔwu” E Kplɔ́n Nǔ Mǐ É Ðé

Etɛ Ablaxamu sín asì Sala kpo Hagáa kpo ka nɔte na? Nɛ̌ a ka sixu ɖu akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ sín lè gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Tuto Nukúnkpédónǔwu Tɔn Jehovah Tɔn kpo Linlin E Wu É Dó Tíìn É Kpo

Etɛ ka nyí tuto nukúnkpénuwu tɔn Jehovah tɔn? Nɛ̌ a ka sixu wà nǔ alɔ ɖò alɔ mɛ xá ɛ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Blǒ Bonu Nǔkplɔnkplɔn Mɛɖesunɔ Tɔn Towe Ni Hɛn Lè Wá nú We D’eji

Afɔ tɛ lɛ a ka sixu ɖè bɔ Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn towe na kpɔ́n te d’eji?

DƆKÚN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mi Fɔ Ahwanfunnú E Mawu Na Mi lɛ Bǐ Kplá”

Klisanwun lɛ ɖò ahwangbenu. Ðɔ nǔ e ahwanfunnú towe lɛ ɖokpo ɖokpo nyí é kpo nǔ e ye nɔte na é kpo.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ Jehovah ka Na Lin?

Nɛ̌ a ka sixu nɔ mɔ nǔ jɛ jlǒ Jehovah tɔn wu, lobo nɔ wà nǔ sɔgbe xá gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Ado Ma Hu Mi Dó Nǔ Ðebǔ Wu Ó”

Nǔ e nɔ ɖó adohu adohu nú mɛ lɛ é sukpɔ́ tawun ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ. Etɛ lɛ ka sixu ɖè adohu adohu towe kpò?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Cyan Ayiɖeɖayǐ Towe lɛ kpo Nǔnywɛ Kpo

Nɛ̌ a ka sixu zán ayiɖeɖayǐ sín táan towe lɛ dó hɛn xomɛ Mawu tɔn hun gbɔn?