Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 15-16

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛnu Gbɔn Jezu Gblamɛ

Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛnu Gbɔn Jezu Gblamɛ

Nǔɖɔɖ’ayǐ tɛ ka jɛnu bo sɔgbe xá nǔ e jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ lɛ é?

NǓÐƆÐ’AYǏ