Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 2-3

Dɔnkpɛ, Ðyɔvǐ: Mi ka Ðò Susu Wɛ Ðò Gbigbɔ Lixo À?

Dɔnkpɛ, Ðyɔvǐ: Mi ka Ðò Susu Wɛ Ðò Gbigbɔ Lixo À?

Jezu zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ ɖò Jehovah sinsɛn kpo sísí ɖiɖexlɛ́ mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo mɛ sín vǔ ɖokpoo

Mɛ winnyawinnya lɛ emi, nɛ̌ mi ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn ɖò ali elɔ lɛ nu gbɔn?

  • 2:41, 42

    Alɔɖiɖo ɖò gbigbɔ sín nǔ lɛ mɛ

  • 2:46, 47

    Nukɔnyiyi ɖò nukúnnú mimɔ jɛ gbigbɔ sín nǔ lɛ wu mɛ

  • 2:51, 52

    Sísí ɖiɖó nú mɛjitɔ́ mitɔn lɛ mɛ