Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 51-52

Xó Jehovah Tɔn Nɔ Jɛnu Tɛnwin Lɛnwin

Xó Jehovah Tɔn Nɔ Jɛnu Tɛnwin Lɛnwin

Jehovah ɖɔ nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo pɛ́pɛ́pɛ́ lɛ é ɖ’ayǐ

Gǎdatɔ́ e nɔ cɔ́ hɔnmɛ Pɛsinu lɛ tɔn é ɖé

“Mi gan gǎ mitɔn lɛ ganji”

51:11, 28

  • Mɛdinu lɛ kpo Pɛsinu lɛ kpo nyí gǎdatɔ́ alɔsekpɛ́nnanɔ lɛ, bɔ gǎ wɛ nyí ahwanfunnu taji e ye nɔ zán é. Ye gan gǎ yetɔn lɛ bo na da bonu ye na yì lanvɛmɛ

“Ahwanfuntɔ́ Babilɔnu tɔn lɛ ko fɔ tú kɔn nyì ayǐ”

51:30

  • Tan e Nabonide wlan é ɖɔ ɖɔ: “Ahwankpá Silusi tɔn ɔ byɔ Babilɔnu ma fun ahwan.” Tinmɛ enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ ye kún fun ahwan kaka ɖé ó, b’ɛ sɔgbe kpo nǔɖɔɖ’ayǐ Jelemíi tɔn kpo

Tan e Nabonide wlan é

“Babilɔnu na huzu dǒglin, bo na nɔ mɔ̌ kaka sɔyi”

51:37, 62

  • Bɛ́sín 539 J.H.M. ɔ, Babilɔnu sín susu jɛ dò yì jí. Alexandre Ðaxó ɔ jló na sɔ́ Babilɔnu dó huzu tò tɔn sín hɔnkàn na, amɔ̌, é kú ajijimɛ. Ðò bǐbɛ̌mɛ táan Klisanwun lɛ tɔn tɔn ɔ, kplékplé Jwifu lɛ tɔn ɖé kpó ɖò finɛ, b’ɛ sín enɛ wu bɔ mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ yì Babilɔnu. Amɔ̌, ɖò xwè kanweko ɛnɛgɔ H.M. tɔn mɔ̌ ɔ, dǒglin kɛɖɛ wɛ é huzu, bo sɔ́ tíìn nyǐ ǎ

Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn sín jijɛ ka kàn mì gbɔn?

 

Etɛ un ka sixu kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ dó nǔɖɔɖ’ayǐ elɔ wu?