Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ Nǔ E A Ði nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É ka Lidǒ Sɔ?

Nɛ̌ Nǔ E A Ði nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É ka Lidǒ Sɔ?

Jozuwée kpo Salomɔ́ɔ kpo bǐ wɛ dó zǒgbe jí ɖɔ akpá e Jehovah dó lɛ é bǐ jɛnu. (Jo 23:14; 1Ax 8:56) Xó e kúnnuɖetɔ́ wè enɛ lɛ ɖɔ é na hlɔnhlɔn dodonú e jí mǐ sixu hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ ɖó é.​—2Kɔ 13:1; Ti 1:2.

Nɛ̌ Jehovah ka ɖè akpá tɔn lɛ gbɔn ɖò Jozuwée sín hwenu? Hwi kpo xwédo towe kpo ni kpɔ́n nùkpinkpɔn-dó-kplɔ́n-nǔ sín video ‘É Gɔn Akpá lɛ Ðebǔ Ðè Ǎ’ ɔ, enɛ gudo hǔn, mi na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ: (1) Nɛ̌ a ka sixu wà nǔ kpo nùɖiɖi kpo Hlaxabu ɖɔhun gbɔn? (Eb 11:31; Ja 2:24-26) (2) Nɛ̌ kpɔ́ndéwú Akani tɔn ka xlɛ́ ɖɔ jlǒ sísɔ́ dó tlitó nɔ zɔ́n bɔ awě nɔ xò mɛ gbɔn? (3) Gabawɔ́ɔnnu lɛ nyí ahwanfuntɔ́ có, etɛwu ye ka blɛ́ Jozuwée bo dóhwɛ gbɔ xá Izlayɛli? (4) Nɛ̌ xó e Jehovah ɖɔ é ka jɛnu gbɔn hwenu e Axɔsu Amɔliti tɔn atɔ́ɔ́n gblɔ́n adǎn nú Izlayɛli é? (Jo 10:5-14) (5) Ee Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpo jlǒ tɔn wiwa kpo nɔ mya nukún nú we jɛ nukɔn ɖò gbɛzán towe mɛ é ɔ, nɛ̌ Jehovah ka jɛhun dó jǐ towe gbɔn?​—Mt 6:33.

Enyi mǐ ɖò tamɛ lin dó nǔ e Jehovah ko wà lɛ é, ee é ɖò wiwa wɛ lɛ é, kpo ɖěɖee é na wà lɛ é kpo jí wɛ ɔ, nùɖiɖi e mǐ ɖó nú akpá tɔn lɛ é na ɖò dǒ li d’eji wɛ.​—Hlɔ 8:31, 32.

A ka ɖó nùɖiɖi e Jozuwée ɖó é ɖɔhun à?