Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́ Dó Nugbodòdó Jehovah Tɔn E Kúnkplá Walɔ Ðagbe lɛ É Wu

Tɛ́ Dó Nugbodòdó Jehovah Tɔn E Kúnkplá Walɔ Ðagbe lɛ É Wu

Jehovah Mawu sɔnǔ nú nugbodòdó e kúnkplá walɔ ɖagbe lɛ é nú gbɛtɔ́ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ ɖɔ alɔwliwli ɖó na nyí kancica tɛgbɛ tɔn ɖé ɖò sunnu ɖokpo kpo nyɔnu ɖokpo kpo tɛntin. (Mt 19:4-6, 9) É gbɛ́ nùblibliwiwa alɔkpa lɛ bǐ. (1Kɔ 6:9, 10) É tlɛ ɖó nugbodòdó e kúnkplá nǔsisɔ kpo acɔ́biba kpo lɛ é ayǐ, b’ɛ ɖè togun tɔn ɖó vo.​—Sɛ́ 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Ðò gbɛ̀ égbé tɔn mɛ ɔ, mɛ gègě nɔ xò nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ nyì kɛ́n. (Hlɔ 1:18-32) Linlin e mɛ lɛ nɔ ɖó ɖò kpaà mɛ dó nǔsisɔ, acɔ́biba kpo lee è na zán gbɛ̀ gbɔn é kpo wu é wɛ ye nɔ xwedó. Mɛ gègě nɔ sɔ́ nǔ kwijikwiji e wà wɛ ye ɖè é ɖó ajo, bo nɔ mɔ xó ɖɔ dó mɛ ɖěɖee ma nɔ zán gbɛ̀ ye ɖɔhun ǎ lɛ é wu.​—1Pi 4:3, 4.

Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ ɖó na tɛ́ dó nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn lɛ wu kpo akɔnkpinkpan kpo. (Hlɔ 12:9) Gbɔn nɛ̌ é? Mǐ ɖó na ɖɔ nǔ e é yí gbè na lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ kpo sísí kpo. Amɔ̌, mǐ ɖó na lɛ́ zán gbɛ̀ ɖagbe mǐɖesunɔ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú mǐ jló na cyan nǔzinzan kpo nǔ e mǐ na dó ba acɔ́ na lɛ é kpo ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Nǔzinzan e un nɔ cyan lɛ é ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un ɖò gudo nú nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ alǒ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ wɛ à? Nǔsisɔ ce kpo acɔ́biba ce kpo ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un nyí Klisanwun e nɔ ɖó sísí nú Mawu é à?’ Alǒ nú mǐ jló na kpɔ́n tuto televiziɔn jí tɔn ɖé kabǐ fímu ɖé ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Tuto enɛ ka na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ à? Nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn tɛ lɛ é ka sɔ́ sù? Nǔ e un nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é ka na zɔ́n bɔ nùblibli sɔ́ na nyí nùɖé nú mì ǎ wɛ à? (Ðɛ 101:3) É ka sixu nyí afɔklɛ́nnú ɖé nú xwédo ce sín hagbɛ̌ lɛ alǒ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ à?’​—1Kɔ 10:31-33.

Etɛwu é ka ɖò taji sɔmɔ̌ ɖɔ mǐ ni tɛ́ dó nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Jehovah tɔn lɛ wu? Zaanɖé dìn ɔ, Jezu Klisu na sú kún dó nú akɔta lɛ kpo nǔnyanyawiwa bǐ kpo. (Eze 9:4-7) Mɛ ɖěɖee nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é kɛɖɛ wɛ na kpó ɖò gbɛ̀. (1Jn 2:15-17) Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni jɛhun dó nugbodòdó Jehovah tɔn e kúnkplá walɔ ɖagbe lɛ é jí, mɔ̌ mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ mɔ zinzan ɖagbe mǐtɔn lɛ é na kpa susu nú Mawu.​—1Pi 2:11, 12.

Etɛ nǔzinzan ce lɛ kpo nǔ e un nɔ dó ba acɔ́ na lɛ é kpo ka nɔ ɖexlɛ́ dó nugbodòdó e un nɔ xwedó ɖò gbɛzán ce mɛ lɛ é wu?

KPƆ́N VIDEO HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN: SUNNU ÐOKPO, NYƆNU ÐOKPO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu é ka nyí nùnywɛnú ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ?

  • Etɛwu mɛjitɔ́ lɛ ka ɖó na jɛ nugbodòdó Jehovah tɔn e kúnkplá walɔ ɖagbe lɛ é kplɔ́n vǐ yetɔn lɛ jí sín vǔ?

  • Nɛ̌ yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo bǐ ka sixu d’alɔ mɛ lɛ bɔ ye na ɖu nukúnɖiɖo e Mawu sɔ́ ɖó te nú mǐ ɖò sɔgudo é sín lè gbɔn?