Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 6-10

A ka Na Ðò Mɛ E È Na Ðó Wuntun Bɔ Ye Na Gán lɛ É Mɛ À?

A ka Na Ðò Mɛ E È Na Ðó Wuntun Bɔ Ye Na Gán lɛ É Mɛ À?

Nǔmimɔ Ezekiyɛli tɔn jɛnu ɖokpo hwenu e è gbà Jeluzalɛmu hwexónu tɔn é. Nɛ̌ é ka na lɛ́ jɛnu ɖò azǎn mǐtɔn gbè gbɔn?

9:1, 2

  • Nya e hɛn nùwlannú é nɔte nú Jezu Klisu

  • Sunnu ayizɛ́n e hɛn alyannu alɔ mɛ lɛ é nɔte nú ahwangɔnu jixwé tɔn lɛ bɔ Klisu ɖò nu yetɔn

9:3-7

  • È na ɖó wuntun mɛ wɔbuwɔbu ɔ hwenu e è na ɖɔ hwɛ yetɔn bo ɖɔ ye nyí lɛngbɔ̌ lɛ é, ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu

Etɛ un ka ɖó na wà ba mɔ hwlɛngán sín wuntun ɔ?