Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 1-5

Wɛn Mawu Tɔn Didó Víví nú Ezekiyɛli

Wɛn Mawu Tɔn Didó Víví nú Ezekiyɛli

Ðò nǔmimɔ ɖé mɛ ɔ, Jehovah sɔ́ wema mlámlá ɖé nú Ezekiyɛli bo ɖɔ n’i ɖɔ é ni ɖu. Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn?

2:9–3:2

  • Ezekiyɛli ɖó na mɔ nukúnnú jɛ wɛn Mawu tɔn mɛ hlɛ́nhlɛ́n. Tamɛ linlin dó nǔ e ɖò wema mlámlá ɔ mɛ é jí na zɔ́n bɔ akpàkpà na sɔ́ Ezekiyɛli tawun bo na lɛ́ sísɛ́ ɛ b’ɛ na ɖɔ xó

3:3

  • Wema mlámlá ɔ víví ɖò nu mɛ nú Ezekiyɛli ɖó é ɖó linlin e sɔgbe é dó azɔ̌ e è ɖè n’i é wu

Nɛ̌ ɖɛxixo, Biblu kplɔnkplɔn kpo tamɛ linlin kpo ka na wà ɖagbe nú mì gbɔn?

 

Nɛ̌ un ka sixu tɛnkpɔn bo ɖó linlin e sɔgbe é dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ wu gbɔn?