Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Mawu wɛ mǐ na dó wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ sín hwɛ à?

Wemafɔ: Jɔb 34:10

Hweɖevonu: Etɛ ka zɔ́n tawun bɔ mǐ nɔ sè wuvɛ̌?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ ka zɔ́n tawun bɔ mǐ nɔ sè wuvɛ̌?

Wemafɔ: 1Jn 5:19

Hweɖevonu: Nɛ̌ Mawu ka na ɖó nǔ nǔ nyanya e Awoví dósin lɛ é bǐ nu gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ Mawu ka na ɖó nǔ nǔ nyanya e Awoví dósin lɛ é bǐ nu gbɔn?

Wemafɔ: Mt 6:9, 10

Hweɖevonu: Etɛ ka nyí Axɔ́suɖuto Mawu tɔn?