Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 1 TIMƆTÉE 4-6

Mawusinsɛn kpo Dɔkun Jijɛ Kpo

Mawusinsɛn kpo Dɔkun Jijɛ Kpo

6:6-10

Nɛ̌ wemafɔ e bɔ d’ewu lɛ é ka ɖexlɛ́ ɖɔ nú mǐ nya Mawusinsɛn gbé, bo ma nya dɔkun jijɛ gbé ǎ ɔ, mǐ na ɖó awǎjijɛ gbɔn?

Etɛwu é ka na vɛwǔ ɖɔ è ni nya Mawusinsɛn kpo dɔkun kpo gbé zɛɛn? (Mt 6:24)